Rangpur Office

 Regional Project Management Unit (RPMU) ,Rangpur
House No- 241

J N C Road Guptapara
Rangpur.
Phone: 0521-55409

  • Rajshahi and Rangpur Division under RPMU, Rangpur.